فنگ شویی

  • Category Archives : فنگ شویی

روانشناسى محیط در ایجاد معمارى

ادراک عبارت است از تجربه حسى که ما از دنیاى پیرامونمان داریم که مستلزم باز شناسى و شناخت محرک هاى محیطى و نیز اقدامات واکنشى به این محرک ها مى باشد. ما از طریق فرایند درک در باره عناصر محیطى که براى بقاى ما جنبه حیاطى دارند اطلاعات به دست مى آوریم که نه تنها

فنگ شوِئی

اگر بخواهیم لغت به لغت این عبارت را معنا کنیم،فنگ به معنی باد و شوئی به معنای آب است،بنابراین فنگ شوئی به معنای باد و آب است. فنگ شوئی فلسفه ای درچین بوده و قدمت آن متعلق به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد است و بسیاری از اصول آن در ایران باستان رعایت شده است.