بافت های فرسوده شهری کشور

تشکیل بافت های جدید در نزدیکی شهرها سبب شده تا با جابه جا شدن ساکنان شهر ها به این بافت های جدید شهری ،بافت های …

محوطه سازى در معمارى ساختمان

محوطه سازى در معمارى ساختمان به طور حتم رابطه محکم انسان با طبیعت بر هیچکس پوشیده نمى باشد و انسان نمى تواند جدا از طبیعت …