طراحی پارامتریک بر پایه ی الگوهای سنتی معماری

طراحی پارامتریک بر پایه ی الگوهای سنتی معماری امروزه طراحی پارامتریک، مزایای بسیار زیادی برای فرایندهای مهندسی، تولید و ساخت ارائه میدهد طبیعتاً معماران نیز …